Kinderen / ouderschapsplan

Ouders oefenen tijdens het huwelijk gezamenlijk het gezag uit over hun minderjarige kinderen. In het geval het huwelijk door echtscheiding wordt ontbonden, behouden de ouders in principe het gezamenlijk gezag. Hierop wordt een uitzondering gemaakt indien de rechtbank wordt gevraagd het gezag toe te kennen aan één ouder. De rechtbank honoreert dit verzoek uitsluitend indien de rechtbank vindt dat dit in het belang van het kind is. In de praktijk zal dit slechts gebeuren wanneer er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden.

Sinds 1 maart 2009 zijn scheidende ouders verplicht om in een ouderschapsplan afspraken vast te leggen over de toekomstige zorg voor hun kinderen ook in financiële zin.
Deze nieuwe wet bepaalt dat kinderen het recht behouden op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Het gaat er vooral om dat ouders hun verantwoordelijkheid nemen voor hun kinderen. Na de echtscheiding kunnen de ouders, eventueel in overleg met de kinderen, bepalen bij welke ouder de kinderen in de toekomst zullen wonen. De kinderen en de andere ouder krijgen dan recht op omgang met elkaar. Ook kan er voor een co-ouderschap gekozen worden. In dat geval verblijven de kinderen (ongeveer) de helft van de tijd bij elke ouder. Hieraan kan door de ouders in onderling overleg invulling worden gegeven. Indien de ouders het hierover niet eens kunnen worden zal de rechter hiervoor een voorziening treffen.

Kinderen / ouderschapsplan